Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

21. leden 2020

Podle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001, Sb. o vodách se jedná o tyto látky:

1.1 Zvlášť nebezpečné látky

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,

2. organofosforové sloučeniny,

3. organocínové sloučeniny,

4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí,

5. rtuť a její sloučeniny,

6. kadmium a jeho sloučeniny,

7. persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu,

8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

1.2 Nebezpečné látky

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:

9. Sloučeniny metaloidů a kovů:

1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad

2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt

3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium

4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro

10. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

11. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

12. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

13. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.

14. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.

15. Fluoridy.

16. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

17. Kyanidy.

18. Usaditelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

1.3 Další látky, které nesmí vniknout do kanalizace

19. Látky radioaktivní, infekční a jiné látky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost obsluhovatele kanalizace

20. Nebezpečné látky, které jsou definované v § 2, odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích v platném znění,

21. Látky, které jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcích předpisů,

22. Látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění OV na ČOV.

23. Látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky (např. nadměrné množství tuků z kuchyní a vývařoven).

24. Pevné odpady včetně kuchyňských odpadů (odpady z drtičů kuchyňských odpadů) a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou.

25. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.

26. Odpadní vody ze žump a septiků.

27. Balastní vody (např. vody z meliorací, povrchových toků a nádrží, střech, ploch, parkovišť, bazénů aj.).

Výše uvedené látky nesmí vniknout do veřejné oddílné splaškové kanalizace.

Zjistí–li správce kanalizace přítomnost těchto látek v kanalizaci nebo jejich přítok na čistírnu odpadních vod, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi požadovat zaplacení pokuty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných zákonů.

Uvedené podmínky platí i pro jednotnou veřejnou kanalizaci, do které mohou být připojené dešťové vody v rozsahu daném smlouvou a platným kanalizačním řádem.

Mechanicko-biologické čistírny odpadních vod neumí výše uvedené látky zpracovat, a ty se proto dostávají dále do vodních toků.

Kanál není popelnice. Využívejte služeb Vašeho sběrného dvora.

Děkujeme Vám, že Vašim rozumným přístupem k likvidaci odpadů nepoškozujete vodní toky.

ISO 9001    CHVAK   
Obchodní podmínky | Reklamační řád | Podmínky použití | Zásady ochrany osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | VSOD
2023 © CHVAK, Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Společnost je certifikovaná dle ČSN EN ISO 9001:2016

Vytvořeno v roce 2019 © PROSEO Media