Zásady zpracování osobních údajů GDPR

Zpracování osobních údajů

Společnost Chodské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 49788761, se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice, 344 78, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 360 jako „SPRÁVCE“ bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek:

 

 

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, jaký požaduje platná legislativa ČR zejména zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích v souvislosti s povinností uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod a dále pak zákon č. 563/1991 Sb. v platném znění o účetnictví v souvislosti s objednávkou produktů a služeb správce, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail nebo telefonní číslo.


K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, tj. splnění povinností z výše zmiňovaného zákona nebo splnění povinností správce vyplývající z potvrzené objednávky produktů anebo služeb, zařazení do databáze správce.

Vaše osobní údaje nebudou správcem používány pro potřeby přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) ani k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jako je např. reklama, vybízení k návštěvě internetových stránek, určené k přímé či nepřímé podpoře produktů či služeb.


Jaký je právní základ zpracování?

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je pro případ povinnosti uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích.

Pro případ přijetí objednávky či uzavření smlouvy na poskytnutí ostatních produktů a služeb poskytovaných správcem je právním základem Váš souhlas s poskytnutím osobních údajů v rozsahu nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající ze závazné objednávky, na jejímž základě dojde k uzavření smlouvy nebo realizaci požadované služby či produktu.


Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění, o účetnictví danou dobou pro archivaci daňových dokladů.


Jak a kdy mohu poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: chvak@chvak.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).


Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům?

K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze správce, tj. společnost Chodské vodárny a kanalizace, a.s.


Jakým způsobem mohu kontaktovat správce?

Správce můžete kontaktovat na emailu: chvak@chvak.cz či písemně na adrese sídla správce (Bezděkovské předměstí 388, Domažlice, 344 78). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.


Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  • b) právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • c) právo požadovat omezení zpracování;
  • d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  • e) právo požadovat přenesení údajů;
  • f) právo na přístup k osobním údajům;
  • g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
  • i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů GDPR


Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje pro potřeby uzavření smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění odpadních vod poskytujete na základě požadavků zákona 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích. Bez nich nelze smlouvu uzavřít.

Osobní údaje pro potřeby objednání ostatních služeb správce poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude s Vámi moci uzavřít smlouvu o zajištění služby a tuto Vám poskytnout, neboť by nebyl schopen smlouvu splnit (např. bez Vaší emailové adresy nebo telefonního čísla by Vás nebyl správce schopen kontaktovat pro případ určení přesného času plnění služby). Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem vstoupíte, či nikoliv.


Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a použ ívá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

ISO 9001    CHVAK   
Obchodní podmínky | Reklamační řád | Podmínky použití | Zásady ochrany osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | VSOD
2023 © CHVAK, Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Společnost je certifikovaná dle ČSN EN ISO 9001:2016

Vytvořeno v roce 2019 © PROSEO Media