Všeobecné obchodní podmínky


II. Vymezení pojmů

Pro účely těchto podmínek se rozumí:
1.) odběratelem - vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li zákonem stanoveno jinak;
spoluvlastník nemovitosti při uzavírání smlouvy za ostatní spoluvlastníky nemovitostí; vlastník prvního pozemku nebo stavby,
který je na vodovod nebo kanalizaci připojen, je-li zásobováno přípojkou více vlastníků nemovitostí; uživatel nemovitosti
v případech, kdy vlastník není znám, dosažitelný nebo určený.
2.) dodavatelem - vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod smluvně pověřen.
3.) vodným - cena za vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.
4) stočným - cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod.
5.) vodovodem - provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování.
6.) kanalizací - provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod, kanalizační objekty včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do
kanalizace.
7.) vodovodní přípojkou - samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řádu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru na pozemku nebo na stavbě.
8.) kanalizační přípojkou - samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo pozemku k zaústění do stokové sítě.
9.) ukončením odběru vody - uzavření vodovodní přípojky na dobu neurčitou.
10.) ukončením odvádění odpadních vod - uzavření kanalizační přípojky na dobu neurčitou.
11.) přerušením odběru vody - dohodnuté (stanovené) ukončení dodávky vody na dobu určitou.
12.) přerušením odvádění odpadních vod - dohodnuté (stanovené) ukončení odpadních vod na dobu určitou.
13.) převodem odběru vody - ukončení odběru vody s původním odběratelem a uzavření smlouvy s novým odběratelem.
14.) převodem odvádění odpadních vod - ukončení odvádění odpadních vod s původním odběratelem a uzavření smlouvy s novým odběratelem.
15.) zrušením přípojky - fyzické odstranění připojení v bodu napojení na vodovod nebo kanalizaci.
16.) závadou na přípojce - technický stav přípojky, který nedovoluje další její provoz
17.) reklamačním řádem - stanovení podmínek uplatnění požadavku odběratele na závady při dodávce vody a odvádění
odpadních vod.
18.) kanalizačním řádem - stanovení nejvyšší přípustné míry znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky provozu kanalizace.
19.) odběrným místem - samostatný provozně uzavřený vodárenský nebo kanalizační propojený celek stavby nebo pozemky pro dodávku vody nebo odvádění odpadních vod jedním odběratelem i když má více přípojek a používá více měřidel.
20.) opravou vodovodní a kanalizační přípojky - odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození zařízení za účelem uvedení do původního stavu nebo jinak provozu schopného stavu, nikoliv však totálního poškození zařízení, či provedení změn, které by měly vliv na jeho funkci a vlastnosti.
21.) předčistícím zařízením- zařízení vnitřní instalace kanalizace, zajišťující přípustnou míru znečištění odpadních vod.
22.) odečtovým obdobím - období mezi odečty ve stanoveném časovém úseku.
23.) účelovou komunikací - veřejně nepřístupná pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která podléhá režimu vlastníka, nebo provozovatele této komunikace.
24.) vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky - vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci neprokáže-li se opak, u nově zřizovaných přípojek osoba , která na své náklady přípojku pořídila.
25.) nemovitostí určenou k trvalému bydlení – stavba, která slouží trvale a výhradně k bydlení (bytové domy, rodinné domky)
26.) domácností - trvalé spolužití fyzických osob, které společně hradí náklady na své potřeby.


III. Společná ustanovení

1.) Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok a dodavateli povinnost na uzavření písemné smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnily na straně odběratele natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují poskytnout přiměřenou součinnost.
2.) Ve výjimečných případech při uzavírání smlouvy se mohou strany dohodnout, že:
a) odběratelem je třetí osoba
b) příjemcem zdanitelného plnění (plátcem faktur) je třetí osoba, odběratel však zůstává plně zodpovědný za závazky
ze smlouvy, včetně povinnosti ručit za všechny pohledávky vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem. Odběratel
zmocňuje plátce faktur k úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, kontrola a
výměna vodoměrů apod.)
3.) Určení množství odebrané vody nebo odvádění odpadních vod se stanoví měřidlem, není-li měřidlo osazeno, je-li nefunkční a při vypořádání rozdílu podle výsledku přezkoušení měřidla směrnými čísly roční potřeby vody, podle měřeného srovnatelného období a odborným výpočtem.
4.) Odečty měřícího zařízení jsou buď fakturační, které slouží k vystavení daňového dokladu, nebo kontrolní tj. ke kontrole funkce měřidla, nebo k pomocnému určení množství, které nezakládají vznik zdanitelného plnění.
5.) Pokud není měřidlo v době odečtu přístupné a odběratel na ponechaném tiskopise nenahlásil do 10 pracovních dnů jeho stav, je dodavatel oprávněn vyúčtovat (vyfakturovat) množství dodané vody nebo odvedení odpadních vod odhadnuté z průměrné spotřeby za minulé období popř. jiným způsobem dle vyhlášky. Období odečtu stanovuje jednostranně dodavatel.
6.) Odběratel je povinen dbát právních předpisů a technických norem vydaných k zajištění správné funkce vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace a řídit se při zajišťování funkce vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace pokyny dodavatele. Dodavatel má právo provést prohlídku a kontrolu odběrného místa, není-li v rozporu s právními předpisy (technickými normami). V případě, že technický stav odběratelova zařízení neodpovídá právním předpisům (technickým normám) tak, že může způsobit pokles nebo kolísání tlaku vody ve vodovodní síti, zpětné vniknutí vody z jiného zdroje do zařízení dodavatele, ohrozit zdraví, bezpečnost osob nebo majetek, je povinen odběratel tyto závady odstranit.


IV. Práva a povinnosti odběratele

1.) Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.
2.) Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy poskytnout dodavateli potřebnou technickou dokumentaci zařízení v
souvislosti s dodávkou vody a odváděním odpadních vod. Dále pak údaje o rozdělení objektu na domácnosti a ostatní a je-li to požadováno výměry odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu. Odběratel je povinen do 20 dnů hlásit všechny technické, účetní, daňové, evidenční, majetkové a právních změny v souvislosti se smlouvou.
3.) Odběratel je povinen kdykoliv umožnit dodavateli přístup k přípojce a měřidlu, chránit je před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli jejich závady. Je povinen udržovat vodoměrnou šachtu či prostor umístění vodoměru ve stavu umožňujícím řádný odečet. Jakýkoliv zásah do měřidla bez souhlasu dodavatele je nepřípustný a dodavatel má právo jednotlivé části měřidla zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení smlouvy. Byla-li nefunkčnost přípojky nebo měřidla způsobena nedostatečnou ochranou nebo přímým zásahem odběratele, hradí škodu a náklady spojené s výměnou nebo opravou odběratel.
4.) Pokud přípojka prochází před připojením na vodovod nebo kanalizaci přes pozemek, stavbu nebo přípojku jiného vlastníka (s výjimkou veřejného prostranství) je odběratel povinen dodavateli výkon práv vyplývajících z předchozího odstavce zajistit.
5.) Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody dodavatelem.
6.) Pokud není uvedeno jinak, odběratel může odebírat vodu z vodovodu nebo vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu připojené nemovitosti a v souladu se smlouvou. Odběratel je oprávněn jen s písemným souhlasem dodavatele dodávat vodu nebo odvádět odpadní vody svým vodovodním a kanalizačním zařízením dalším odběratelům.
7.) Pro zprovoznění přípojky je odběratel povinen splnit podmínky stanovené zákonem, normami a vodohospodářskými či stavebními povoleními.
8.) Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen aby tato šachta byla přístupná, odvodněná a musí vyhovovat požadavkům zákona, norem a vodohospodářským či stavebním povolením.
9.) Ukončení odběru (odvádění odpadních vod) ohlásí odběratel dodavateli písemně nejméně 14 dní předem a umožní
dodavateli v tomto termínu přístup dodavateli k měřícímu zařízení, uzávěrům a šachtě přípojky. Ukončení odběru (odvádění odpadních vod) provede dodavatel na náklady odběratele. Smluvní vztah trvá až do ukončení smlouvy nebo převedení odběru na jiného odběratele. Další odběr (odvádění odpadních vod) bez souhlasu dodavatele je porušením smlouvy.
10.) Předchozí odběratel je povinen uhradit všechny závazky vzniklé do doby ukončení smlouvy nebo převedení odběru
(odvádění odpadních vod).


V. Práva a povinnosti dodavatele

1.) Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat.
Dodavatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem ve smlouvě přezkoumat a má právo požadovat změnu smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi.
2.) Dodavatel je povinen ze svých prostředků provádět opravy havárií a údržbu (nevztahuje se na komplexní výměny)
vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství.
3.) Dodavatel je povinen osadit na vodovodní přípojku odběratele vodoměr podle technických podmínek odběru vody zejména podle výše průměrného a maximálního průtoku. Vlastníkem vodoměru je dodavatel, který na své náklady provádí jeho údržbu a výměnu.
4.) Zrušení přípojky schvaluje a provádí dodavatel na žádost a náklady odběratele. Ukončení smlouvy popř. převod odběru (odvádění odpadních vod) na jiného odběratele se zpětnou platností lze provést jen s písemným souhlasem dodavatele.
5.) Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu či kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo omezení dodávky vody je dodavatel povinen bezprostředně oznámit příslušnému orgánu hygienické služby, vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, jednotkám požární ochrany a obci.
6.) Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:
a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a
bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace,
d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.
7.) Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 6. těchto podmínek je dodavatel
povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod
a) podle písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
b) podle písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav,
udržovacích nebo revizních prací.
8.) V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5. a 6. písm. a) těchto podmínek je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.
9.) Dodavatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5. a 6. písm. a) těchto podmínek a bezodkladně obnovit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod. V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 6 písmen b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.
10.) Dodavatel neodpovídá odběrateli za škody a ušlý zisk vzniklé nedostatkem tlaku vody při omezení zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky elektrické energie, při nedostatku vody nebo z důvodu, pro který je vlastník nebo provozovatel oprávněn dodávku vody omezit nebo přerušit.


VI. Dodávka vody, stanovení jejího množství

1.) Právo na dodávku vody vzniká uzavřením písemné smlouvy na dodávku vody, kolaudací přípojky s výjimkou zvláštních povolení (dočasná stavební přípojka atd.) a uhrazením závazků dodavateli souvisejících s jejich zřízením. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.
2.) Voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.).
3.) Množství dodané vody měří dodavatel zásadně vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a vyhláška č. 334/2000 Sb.).
4.) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Tiskopis žádosti je k dispozici v sídle dodavatele. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny, přičemž odběratel je povinen poskytnout dodavateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli. Žádost o přezkoušení neodkládá povinnost úhrady vyúčtovaného vodného.


VII. Odvádění odpadních vod a jejich měření

1.) Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy na odvádění odpadních vod, kolaudací přípojky
s výjimkou zvláštních povolení (stavební přípojka atd.) a uhrazením závazků dodavateli souvisejících s jejich zřízením. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace.
2.) Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Nedodržení této povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojce.
3.) Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád. Umístění a typ měřicího zařízení se určí ve smlouvě, nedojde-li k dohodě, určí umístění a typ měřicího zařízení vodoprávní úřad. Dodavatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřicího zařízení.
4.) Má-li dodavatel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má právo požádat o jeho
přezkoušení. Odběratel je povinen na základě písemné žádosti dodavatele do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zkušebny. Výsledek přezkoušení oznámí písemně odběratel neprodleně dodavateli. Žádost o přezkoušení neodkládá povinnost úhrady vyúčtovaného stočného.
5.) Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu,
vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů.
6.) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak.
7.) Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným dodavatelem.
8.) Výpočet množství neměřených srážkových vod odváděných do kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odvedené srážkové vody jsou vypočítávány za každou nemovitost, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou, nebo přes volný výtok do uliční vpusti do kanalizace.
9.) V případě, kdy nemovitost určená k trvalému bydlení zároveň slouží k podnikání, stanoví se rozsah povinnosti platit za odvádění srážkových vod poměrem součtu ploch k podnikání k celkové zastavěné ploše. V případě, že poměr je větší než 1, účtuje se pouze zastavěná plocha.
10.) Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace veřejně přístupné, zoologické zahrady, nemovitosti určené k trvalému bydlení a na domácnosti.
11.) Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných
odpadních vod do kanalizace. Četnost, charakter, požadované ukazatele a místo odběru vzorků (dále jen stanovení parametrů) určuje dodavatel. Případné stanovení parametrů je součástí kanalizačního řádu a stanovuje ho dodavatel. Odběratel zajistí doručení výsledků rozboru zpracovaného akreditovanou laboratoří do 30 dnů od data vystavení protokolu.
12.) Dodavatel může provést sám je-li oprávněný, nebo prostřednictvím oprávněné organizace kontrolní odběr vzorků
vypouštěných odpadních vod. Překročení stanovených limitů je porušením smlouvy a dodavatel může výsledek rozborů použít jako podklad pro stanovení smluvní pokuty. Náklady na odběr a rozbor hradí v tomto případě odběratel.
13.) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozího čištění, mohou být do kanalizace vypouštěny jen přes čistící zařízení. Povolení instalace předčisticího zařízení může být uděleno jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na požadovanou míru znečištění.


VIII. Cena, platební podmínky, doručování

1.) Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních a srážkových vod (dále jen odpadní vody) do kanalizace.
2.) Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu a je stanoveno v souladu s platnými právními předpisy. Výši vodného a stočného schvaluje statutární orgán dodavatele, na lokalitách provozovaných smluvně dále odp. orgány města či obce. Konkrétní výše a forma vodného a stočného je stanovena platným ceníkem. Ceník dodavatele je zveřejněn v sídle dodavatele, v regionálním tisku, v obci v jejímž obvodu zajišťuje dodavatel provoz, případně na internetové adrese společnosti. Na žádost odběratele bude platný ceník včetně výpočtu vodného a stočného předložen.
3.) Pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet stanoví se spotřeba poměrným způsobem na část za starou a novou cenu z denního průměru za dané období při následujícím fakturačním odečtu.
4.) Faktura je vystavena za každé odběrní místo zvlášť . Po dohodě s dodavatelem je možno platit více faktur najednou na tzv. souhrnný variabilní symbol platby.
5.) Splatnost faktur je 10 dnů. Při sjednaném zálohovém způsobu platby může dodavatel oznámením výši zálohy upravit. Požadavky odběratele na způsob fakturace, popř. její změny, stejně jako změny splatnosti faktur musí být předem písemně odsouhlaseny dodavatelem. Odběratel může zvolit libovolný způsob platby schválený dodavatelem.
6.) Dodavatel neodpovídá za škodu a ušlý zisk vzniklé nesprávným označením platby, nebo nedoručením platby třetí osobou.
7.) Písemnosti jsou zasílány na doručovací adresu odběratele (plátce faktur), určenou ve smlouvě. Za doručenou se má i zásilka na výše uvedenou adresu nevyzvednutá adresátem v úložní době stanovené platným poštovním řádem a to s datem konce úložní doby.
8.) Dodavatel každoročně nejpozději do 30. dubna zveřejní informace o vyúčtování položek kalkulovaných do ceny vodného a stočného v uplynulém roce s dosaženou skutečností.


IX. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod

1.) Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr
a) před vodoměrem
b) bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní
c) přes vodoměr, který v důsledku jednání odběratele odběr nezaznamenává, nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo
d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.
2.) Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je
a) bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod
b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo
c) přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem, nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku jednání odběratele
množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává ,nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.


X. Zajištění závazků

1.) Za neoprávněný odběr podle IX. odst.1. těchto podmínek zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ zvlášť.
2.) Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace podle IX. odst. 2 těchto podmínek nebo vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody bez možnosti kontroly jejich kvality zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každý zjištěný případ zvlášť.
3.) Za vypouštění látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno, nebo látek které nejsou odpadními vodami, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý zjištěný případ.
4.) Odběratel zaplatí provozovateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč jestliže:
- neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet
- neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup ke kontrolnímu profilu směrodatnému pro kontrolu kvality
odpadních vod a odběr jejich vzorku
- bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě
- převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele
- je porušena plomba vodoměru
- neoprávněně manipuluje zařízením dodavatele
5.) Za opakované protiprávní jednání uvedené v části X. těchto podmínek odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku původní pokuty. Smluvní pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy dodavatel zaviněné porušení smlouvy nebo podmínek zjistil, nejpozději však do 3 let ode dne kdy k tomuto protiprávnímu jednání došlo. Smluvní pokuta nenahrazuje případnou náhradu škody, ani pokutu udělenou smluvní straně podle zákona.
6.) Pro případ prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, má dodavatel právo požadovat od odběratele roční úrok
z prodlení ve výši stanovené platným právním předpisem.


XI. Reklamace

Odběratel je povinen své požadavky uplatňovat v souladu s reklamačním řádem.


XII. Závěrečná ustanovení

1.) Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Platnost smlouvy končí dohodou nebo výpovědí. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
2.) Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou formou s výjimkou stanovení ceny nebo stanovení ukazatelů a místa odběru vzorků vypouštěných odpadních vod, která jsou pro odběratele závazná.
3.) Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně smlouvou nebo obchodními podmínkami upraveny se řídí občanským zákoníkem.
4.) Smlouva nabývá platnosti podpisem osob oprávněných zastupovat smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem
uvedeným ve smlouvě.
5.) Později uzavřená smlouva ruší a nahrazuje předcházející smlouvu na základě které byla dosud uskutečňována dodávka voda nebo odvádění odpadních vod
6.) Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod jsou platné pro všechny smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod dodavatelem uzavřené po datu 1.1.2014 a nabývají účinnosti jejich sdělením obcím a jsou zveřejněna na www.chvak.cz

ISO 9001    CHVAK   
Obchodní podmínky | Reklamační řád | Podmínky použití | Zásady ochrany osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | VSOD
2023 © CHVAK, Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Společnost je certifikovaná dle ČSN EN ISO 9001:2016

Vytvořeno v roce 2019 © PROSEO Media